TÌM KIẾM VĂN BẢN

Đo đạc và Bản đồ

STT Tiêu đề Ngày ban hành File kèm
1 Thông tư 49/2016-TT-BTNMT quy định công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai 28/12/2016 Download
2 72/2015/TT-BTNMT V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 100.0000 28/12/2015 Download
3 68/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:500 22/12/2015 Download
4 63/2015/TT-BTNMT Quy định về kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ 21/12/2015 Download
5 Thông tư 48/2015/TT-BTNMT ngày 12/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ . 12/11/2015 Download
6 Thông tư 49/2015/TT-BTNMT ngày 12/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc. 12/11/2015 Download
7 Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT ngày 30/10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ. 30/10/2015 Download
8 Thông tư 31/2015/BTNMT Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền thành phố Đà Nẵng 30/6/2015 Download
9 Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ 6/5/2015 Download
10 Thông tư số 47/2014/TT-BTNMT về việc Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp 22/8/2014 Download
11 Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT về việc Quy định kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp 22/8/2014 Download
12 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT Quy định về bản đồ địa chính 19/5/2014 Download
13 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT Quy định chi tiết một số điều của nghi định 43/2014/NĐ-CP và nghi định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của chính phủ 15/5/2014 Download
14 Thông tư 08/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000. 17/2/2014 Download
15 Thông tư số 10/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường qui định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất, tỷ lệ 1:25.000; 1:50.000; 1:100.000; 1:200.000. 17/2/2014 Download
16 Thông tư 05/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật hiện chỉnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 và 1:50.000 bằng ảnh vệ tinh 8/5/2012 Download
17 Quyết định 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính. 2/5/2012 Download
18 Thông tư 40/2011/TT-BTNMT ngày 22/11/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý 22/11/2011 Download
19 Thông tư 37/2011/TT-BTNMT ngày 14/10/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề tỷ leek 1:25.000; 1:50.000, 1:100.000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh 14/10/2011 Download
20 Thông tư 03/2009/TT-BTNMT ngày 23/3/2009 của Bộ TN&MT Quy định về định mức KT-KT phân định địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp 23/3/2009 Download