TÌM KIẾM VĂN BẢN

Nhà đất

STT Tiêu đề Ngày ban hành File kèm
1 Thông tư 05/2017/TT-BTNMT - Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 25/7/2017 Download
2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ sung một số nghị định, quy định chi tiết thi hành Luật đất đai 6/1/2017 Download
3 Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 29/11/2013 Download