TÌM KIẾM VĂN BẢN

STT Tiêu đề Ngày ban hành File kèm
1 Thông tư 05/2017/TT-BTNMT - Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 25/7/2017 Download
2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ sung một số nghị định, quy định chi tiết thi hành Luật đất đai 6/1/2017 Download
3 Thông tư 49/2016-TT-BTNMT quy định công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai 28/12/2016 Download
4 Nghị định 158/2016/NĐ-CP 29/11/2016 Download
5 Nghị định 154/2016/NĐ-CP 16/11/2016 Download
6 72/2015/TT-BTNMT V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 100.0000 28/12/2015 Download
7 68/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:500 22/12/2015 Download
8 63/2015/TT-BTNMT Quy định về kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ 21/12/2015 Download
9 Thông tư 48/2015/TT-BTNMT ngày 12/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ . 12/11/2015 Download
10 Thông tư 49/2015/TT-BTNMT ngày 12/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc. 12/11/2015 Download
11 Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT ngày 30/10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ. 30/10/2015 Download
12 Thông tư 31/2015/BTNMT Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền thành phố Đà Nẵng 30/6/2015 Download
13 Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ 6/5/2015 Download
14 Chỉ thị Thủ tướng CP 03/CT-TTg 3/3/2015 Download
15 Thông tư số 47/2014/TT-BTNMT về việc Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp 22/8/2014 Download
16 Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT về việc Quy định kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp 22/8/2014 Download
17 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT Quy định về bản đồ địa chính 19/5/2014 Download
18 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT Quy định chi tiết một số điều của nghi định 43/2014/NĐ-CP và nghi định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của chính phủ 15/5/2014 Download
19 Thông tư 08/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000. 17/2/2014 Download
20 Thông tư số 10/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường qui định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất, tỷ lệ 1:25.000; 1:50.000; 1:100.000; 1:200.000. 17/2/2014 Download