- Quá trình thành lập và phát triển:

   Quyết định số: 342/QĐ-UB ngày 06 tháng 3 năm 1995 của UBND tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Địa chính tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng

   Quyết định số: 278/QĐ-UB ngày 05 tháng 02 năm 1997 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trung tâm kỹ thuật và thông tin lưu trữ Địa chính Nhà đất thành phố Đà Nẵng, trên cơ sở tổ chức lại trung tâm kỹ thuật địa chính và Trung tâm thông tin – lưu trữ địa chính.

  Quyết định số 132/2003/QĐUB ngày 03 tháng 9 năm 2003 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đổi tên Trung tâm Kỹ thuật và thông tin lưu trữ địa chính nhà đất thành Trung tâm Đo đạc Bản đồ Đà Nẵng.
 
  Quyết định số 1899/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2017 về việc tổ chức lại Trung tâm Đo đạc Bản đồ Đà Nẵng thành Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Đà Nẵng.