Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra và giao nhiệm vụ của Sở theo phân công, phân cấp quy định.

Tên đơn vị: TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÀ NẴNG

Địa điểm trụ sở chính: 24 Hồ Nguyên Trừng (Tầng 3) – P Hòa Cường Nam – Hải Châu – Đà Nẵng

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Đà Nẵng được thành lập theo quyết định số 1899/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2017 về việc tổ chức lại trung tâm Đo đạc Bản đồ Đà Nẵng thành trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Đà Nẵng.


Trụ sở trung tâm (tầng 3) 24 Hồ Nguyên Trường , Hòa Cường Nam , Hài Châu Đà Nẵng


Trung tâm  đón nhận bằng khen của Bộ tài nguyên và Môi trường 

Chức năng của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Đà Nẵng :

- Tổ chức thực hiện các hoạt động khảo sát, đo đạc bản đồ.

- Kiểm tra, thẩm định chất lượng công trình, sản phầm về đo đạc, bản đồ và quản lý đất đai theo quy định.

- Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao quy trình công nghệ kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Thực hiện các hoạt động tư vấn về quản lý đất đai.

- Thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn về địa chất, khoáng sản, tài nguyên nước và các nội dung khác về kỹ thuật tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường giao.

- Được hợp đồng lao động để thực hiện công việc theo nhiệm vụ được giao theo hợp đồng.  

- Ký kết hợp đồng kinh tế kỹ thuật với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu...