Phòng ban:

- Ban giám đốc.

                             - Phòng Hành chính - Tổng hợp.

                             - Phòng Xử lý số liệu.

                             - Phòng Kiểm tra kỹ thuật.

                             - Phòng Điều tra cơ bản.

                    Tổng số cán bộ:  87 người.