1. Tổ chức thực hiện các hoạt động khảo sát, đo đạc bản đồ, gồm:

  - Khảo sát, lập dự án, phương án, thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đo đạc và bản đồ.

  - Xây dựng lưới địa chính; lưới khống chế mặt bằng, khống chế độ cao.

  - Đo vẽ, lập bản đồ địa hình các tỷ lệ theo quy định.

  - Đo vẽ, lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:10.000

  - Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ.

  - Đo vẽ, thành lập bản đồ địa giới hành chính các cấp.

  - Thành lập bản đồ chuyên đề, chuyên ngành.

  - Đo đạc, thành lập bản đồ phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính; đo hoàn công các công trình dự án đã hoàn thành cơ sở hạ tầng.

  - Đo đạc xác định vị trí và cắm các loại mốc: Mốc quy hoạch sử dụng đất; mốc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất; mốc chuyển đổi mục đích sử dụng đất; mốc địa giới hành chính; mốc tài nguyên khoáng sản; mốc tài nguyên nước; mốc công trình xây dựng, công trình giao thông; đo đạc cắm mốc phân lô cho việc chuyển quyền sử dụng đất.

  - Đo đạc phục vụ khảo sát, thiết kế, thi công công trình.

  - Trích đo địa chính thửa đất, khu đất nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  - Thực hiện dịch vụ trắc địa công trình: đo vẽ địa hình đáy sông, công trình ngầm, tính toán khối lượng san lấp, đào đắp công trình.

2. Kiểm tra, thẩm định chất lượng công trình, sản phầm về đo đạc, bản đồ và quản lý đất đai theo quy định.

3. Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao quy trình công nghệ kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

4. thực hiện các hoạt động tư vấn về quản lý đất đai: Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất; xây dựng cở sở dữ liệu đo đạc và bản đồ; thẩm tra, thẩm định dự án, phương án, thiết kế kỹ thuật - dự toán các công trình đo đạc, bản đồ và quản lý đất đai; tư vấn điều tra, đánh giá đất đai.

5. Thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn về địa chất, khoáng sản, tài nguyên nước và các nội dung khác về kỹ thuật tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

6. thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường giao.