Thông báo mời thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác cho Trung tâm Đo đạc Bản đồ Đà Nẵng (17/07/2015)

Trung tâm Đo Đạc Bản đồ Đà Nẵng thông báo mời thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác cho Trung tâm Đo đạc Bản đồ Đà Nẵng

Công trình: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác cho Trung tâm Đo đạc bản đồ Đà Nẵng

          Địa điểm : Tầng 3 - Số 24 Hồ Nguyên Trừng, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

          Chủ đầu tư: Trung tâm Đo đạc bản đồ Đà Nẵng.

          Gói thầu: Mua sắm 01 máy định vị GPS hai tần số.

          Hình thức đầu thầu: Chào hành cạnh tranh trong nước.

          Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: từ 08 giờ 30 phút ngày 21/07/2015 đến trước 14 giờ 45 phút ngày 31/07/2015 (trong giờ làm việc hành chính) tại Tầng 3 - Văn phòng Trung tâm Đo đạc bản đồ Đà Nẵng - Số 24 Hồ Nguyên Trừng, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 0511. 3740663 hoặc 3740707.

          Địa điểm nộp hồ sơ dự thầu: Tầng 3 - Văn phòng Trung tâm Đo đạc bản đồ Đà Nẵng - Số 24 Hồ Nguyên Trừng, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 0511. 3740663 hoặc 3740707.

Thời gian đóng thầu: Lúc 14 giờ 45 phút ngày 31/07/2015.

Thời gian mở thầu: Lúc 15 giờ 00 phút ngày 31/07/2015.

Giá bán 01 hồ sơ mời thầu: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng).

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

Giá trị bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

Kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực tham gia dự thầu (Nhà thầu phải có Giấy phép bán hàng và cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), chất lượng (C/Q) của hàng hóa).