Thông báo mời thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác cho Trung tâm Đo đạc Bản đồ Đà Nẵng (09-05-2016)

Trung tâm Đo Đạc Bản đồ Đà Nẵng thông báo mời thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác cho Trung tâm Đo đạc Bản đồ Đà Nẵng

1. Tên dự án : Mua sắm 03 máy toàn đạc điện tử và phụ kiện đi kèm.

2. Nguồn vốn: Từ nguồn Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

5. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 30, ngày 12 tháng 5 năm 2016 đến trước 14

giờ 45, ngày 23 tháng 5 năm 2016.

6. Địa điểm phát hành HSMT: Tầng 3 - Văn phòng Trung tâm Đo đạc bản đồ Đà

Nẵng - Số 24 Hồ Nguyên Trừng, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà

Nẵng - ĐT: 0511.3740663 - 3740707.

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng).

8. Bảo đảm dự thầu: 7.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy triệu đồng).

9. Hình thức bảo đảm dự thầu: Đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín

dụng.

10. Thời điểm đóng thầu: Đúng 14 giờ 45, ngày 23 tháng 5 năm 2016

11. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 00, ngày 23 tháng 5 năm 2016.

Kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực tham gia dự thầu (Nhà thầu phải có Giấy phép bán hàng và cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), chất lượng (C/Q) của hàng hóa).