Thông báo mời thầu mua sắm trang thiết bị

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và mỗi trường Đà Nẵng thông báo mời thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác đo đạc như sau:

Tên bên mời thầu: TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÀ NẴNG.

Địa chỉ: 24 Hồ Nguyên Trừng, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại/fax/email: 0236 3740663.

Mã số thuế: 0400524008.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm 02 máy toàn đạc điện tử.

-         Loại gói thầu:  Mua sắm hàng hóa      

-         Giá gói thầu: 358.600.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tám triệu sáu trăm ngàn đồng).

-         Nội dung chính của gói thầu: Mời chào hàng cạnh tranh mua sắm 02 máy toàn đạc điện tử

-         Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Mua sắm 02 máy toàn đạc điện tử..

3. Nguồn vốn: từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 30, ngày 29 tháng 05 năm 2017 đến trước 14 giờ 45, ngày 09 tháng 06 năm 2017.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Tầng 3 - Văn phòng Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Đà Nẵng - số 24 đường Hồ Nguyên Trừng, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

8. Giá bán 01 bộ HSMT:1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 4.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn triệu đồng).

10. Hình thức bảo đảm dự thầu: Đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng.

11. Thời điểm đóng thầu: Đúng 14 giờ 45, ngày 09 tháng 06 năm 2017.

12. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 00, ngày 09 tháng 06 năm 2017

Đà Nẵng , ngày 15 tháng 5 năm 2017.

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu