Quyết định về việc tổ chức lại Trung tâm Đo đạc bản đồ Đà Nẵng thành Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Đà Nẵng

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định 1899/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2017 về việc tổ chức lại Trung tâm Đo đạc bản đồ Đà Nẵng thành Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Đà Nẵng