Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Thành phố môi trường

ới tầm nhìn chiến lược đưa Đà Nẵng trở thành Thành phố thân thiện môi trường, UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”. Đề án được xây dựng với mục tiêu hướng đến năm 2020

các yêu cầu về chất lượng môi trường đất, môi trường nước và môi trường không khí trên toàn Thành phố được bảo đảm, tạo sự an toàn về sức khỏe, môi trường cho người dân, các nhà đầu tư, sự tin tưởng của du khách trong nước và quốc tế khi đến Đà Nẵng. Bên cạnh đó, Đà Nẵng hướng đến mục tiêu trở thành đô thị đủ năng lực để ngăn ngừa ô nhiễm, suy thoái môi trường; xử lý, khắc phục các sự cố môi trường dựa trên nền tảng ý thức của tất cả người dân, tổ chức, doanh nghiệp Thành phố. Với chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh phong trào thi đua góp phần xây dựng Thành phố môi trường.

Sau hơn 06 năm tổ chức thực hiện Đề án, Đà Nẵng đã có được những thay đổi lớn và phát triển vượt bậc về chất lượng môi trường. Liên tục nhận được các Giải thưởng quốc tế về môi trường như: Thành phố bền vững về môi trường ASEAN năm 2011, Thành phố phát thải carbon thấp năm 2012; năm 2013 đạt danh hiệu là một trong 20 thành phố Xanh -Sạch - Đẹp; năm 2014 là thành viên “Chương trình 100 thành phố có khả năng chống chịu”...

Cùng với sự tham mưu trực tiếp của Sở Tài nguyên và Môi trường và phối hợp các ban ngành, đoàn thể, nhân dân Thành phố, nhiều chỉ tiêu cơ bản của Thành phố Môi trường được hoàn thành như: Tập trung giải quyết triệt để 12/13 điểm nóng môi trường. Nước thải 06 khu công nghiệp, 01 cụm công nghiệp được thu gom, xử lý tại 05 trạm xử lý nước thải tập trung. Chất lượng nước thải tại 4/5 trạm xử lý nước thải tập trung của các khu công nghiệp cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn môi trường trước khi xả thải. Hệ thống cấp nước toàn Thành phố đạt được công suất 210.000 m3/ngày đêm, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch toàn thành phố là  67,19%. Đến năm 2014, tỷ lệ cây xanh đô thị đạt 6,1m2/người,độ che phủ của rừng đạt 41,6%. Tỷ lệ thu gom rác thải toàn thành phố đạt 93%, chất thải nguy hại y tế được thu gom, xử lý đạt yêu cầu 100%. Chỉ số chất lượng không khí đáp ứng tiêu chí của Đề án Thành phố môi trường. Đặc biệt đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị trên toàn Thành phố chung tay thực hiện Đề án với ý thức trách nhiệm cao; nhiều mô hình bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư được hình thành và nhân rộng.

Trong thành tựu to lớn đó, ngành tài nguyên và môi trường thành phố Đà Nẵng được xác định ngành chủ lực, có vai trò chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan, UBND các quận/huyện, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức triển khai thực hiện Đề án. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của ngành trong lộ trình xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã quán triệt, phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức; nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ năng lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngành tài nguyên và môi trường đã tham mưu các nhiệm vụ quan trọng như:

Thứ nhất, lồng ghép các vấn đề môi trường vào quy hoạch phát triển kinh tế -  xã hội của Thành phố. Tại Quyết định số 1866/QĐ-TTg ngày 08/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, mục tiêu và các tiêu chí xây dựng Đà Nẵng trở thành Thành phố môi trường trở thành một trong những nội dung chính của Quy hoạch. Trên cơ sở Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thành phố, các Sở, ban ngành, các hội, đoàn thể, địa phương đã xây dựng các chiến lược, kế hoạch, hoạt động triển khai và lồng ghép thực hiện Đề án theo từng nội dung cụ thể tại các cấp, các ngành, trong đó quan tâm đến tiêu chí bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Thứ hai, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường; huy động sự tham gia từ các Sở, ban ngành, địa phương để triển khai thực hiện Đề án. Theo đó, nhiệm vụ bảo vệ môi trường nói chung, thực hiện thành công Đề án Thành phố môi trường nói riêng đã và đang là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Thành phố. Ngay sau khi ban hành Đề án, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Thành phố phát động các chương trình hành động bảo vệ môi trường. Phong trào được tổ chức thường xuyên và hiệu quả như: Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp thông qua việc phân công 263 tuyến đường, khu vực cho 225 cơ quan, đơn vị phụ trách thực hiện phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp. Tổ chức Tuần lễ nạo vét, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước. Các mô hình bảo vệ môi trường như: Câu lạc bộ môi trường của Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ với mô hình xanh nhà sạch phố và Sống xanh; cộng đồng doanh nghiệp với mô hình Xanh - Sạch - Đẹp; Tổ dân phố không rác, Phường thân thiện môi trường, ... đã góp phần tích cực cải thiện môi trường sống cho người dân và đã được nhân rộng cả Thành phố.

Hiện nay có 07 quận, huyện đã xây dựng đề án Quận/huyện môi trường theo  phối hợp hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường. Phối hợp với 07 tổ chức chính trị, xã hội triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường qua nhiều hình thức truyền thông, đào tạo, xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, ra quân, thành lập các Câu lạc bộ bảo vệ môi trường, xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường… Các hoạt động này còn kết hợp với việc thực hiện Đề án Nếp sống văn minh đô thị và Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Đà Nẵng xây dựng chuyên mục “Thành phố Môi trường” phát sóng 12 chuyên đề/năm nhằm nâng cao nhận thức về môi trường, cung cấp thông tin về bảo vệ môi trường, cổ động các phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, nêu gương điển hình trong hoạt động bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, tăng cường giáo dục môi trường trong các trường học. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp xây dựng tiêu chí mô hình “Trường học xanh” lồng ghép các kiến thức môi trường một cách khoa học vào việc tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao ý thức tự giác bảo vệ môi trường, thấm sâu tình yêu thiên nhiên, đất nước của học sinh tại các trường học.

Thứ ba, xây dựng thể chế chính sách nhằm triển khai thực hiện thành công thành phố môi trường. Theo đó, từ năm 2011 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã tham mưu UBND Thành phố ban hành 14 văn bản quy phạm pháp luật và nhiều chủ trương chính sách bảo vệ môi trường. Các văn bản được ban hành tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước ở địa phương.

Thứ tư, đẩy mạnh xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường trên toàn Thành phố. Xác định xây dựng Thành phố môi trường không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quản quản lý nhà nước của địa phương mà còn cần có sự tham gia, đóng góp của toàn xã hội. Chính vì thế, Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm đến việc tham mưu cho Thành phố các chủ trương về xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường nhằm huy động ở mức cao nhất sự tham gia của xã hội vào công tác bảo vệ môi trường và giảm áp lực về nguồn vốn cho ngân sách Thành phố. Vì vậy, nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến Đà Nẵng tìm hiểu cơ hội và hợp tác đầu tư. Nhiều công trình thu gom, xử lý chất thải, tái chế rác thải… do các cộng đồng doanh nghiệp đầu tư, góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ môi trường, tận dụng được nguồn tài nguyên và còn giải quyết lực lượng lao động nhàn rỗi tại địa phương. Tham mưu Thành phố đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ các nhà đầu tư xây dựng các công trình bảo vệ môi trường; miễn thu tiền sử dụng đất, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, hướng dẫn các thủ tục nhanh cho các doanh nghiệp khi đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải, các hoạt động tái chế, chôn lấp rác thải…

Cộng đồng ra quân Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp

Năm 2012 là năm đầu tiên Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng triển khai Đề án “Thu gom rác theo giờ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Việc thu gom rác theo giờ bằng hình thức đặt thùng đối với các tuyến đường phố chính hay thu gom trực tiếp bằng xe cuốn ép ở khu vực khác đã được người dân đồng tình ủng hộ và dư luận đánh giá cao. Qua việc triển khai Đề án, bước đầu đã hình thành thói quen đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định trong nhân dân, bảo đảm mỹ quan đô thị, giảm thiểu được tình trạng ô nhiễm môi trường cục bộ tại các vị trí trọng điểm và giảm thời gian các xe vận chuyển rác phải ra vào các tuyến đường trung tâm Thành phố.

Giai đoạn 2016 - 2020 là giai đọan nước rút đối với toàn Thành phố phấn đấu hoàn thành các tiêu chí của Thành phố môi trường vào năm 2020. Do đó, vai trò của ngành tài nguyên và môi trường Thành phố rất quan trọng và tập trung thực hiện các giải pháp.

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường cho người dân Thành phố. Phát triển các mô hình bảo vệ môi trường, phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp; hưởng ứng sâu rộng các sự kiện môi trường. Vận động xây dựng lối sống thân thiện với môi trường, tiêu dùng bền vững, hình thành ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh trong nhân dân, tiến tới xây dựng xã hội ít chất thải, các-bon thấp, hài hòa, thân thiện với môi trường. Đẩy mạnh giáo dục môi trường, biến đổi khí hậu trong các cấp học, bậc học trong hệ thống giáo dục và đào tạo.

 Hai là, hoàn thiện pháp luật, thể chế quản lý, tăng cường năng lực thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường đáp ứng xây dựng Thành phố môi trường. Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường, đồng thời ban hành kịp thời các chế sách phù hợp, đặc thù để triển khai xây dựng Thành phố môi trường.

Ba là, đẩy mạnh xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố. Xây dựng các cơ chế khuyến khích, xử phạt nghiêm và thực hiện một cách công bằng, hợp lý đối với cả các đối tác thuộc Nhà nước cũng như các đối tác tư nhân khi tham gia hoạt động bảo vệ môi trường. Đề cao vai trò của Mặt trận tổ quốc ViệtNam, các đoàn chính trị xã hội trong công tác bảo vệ môi trường, giám sát việc bảo vệ môi trường. Đưa nội dung bảo vệ môi trường vào hoạt động của các khu dân cư, cộng đồng dân cư và phát huy vai trò của các tổ chức này trong công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời đánh giá, lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu về công tác bảo vệ môi trường để tôn vinh, khen thưởng.

Bốn là, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng công nghệ và hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường. Tiếp cận công nghệ mới, tiên tiến về phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm, khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, tiết kiệm năng lượng, sản xuất và sử dụng năng lượng sạch, tái tạo.

Năm là, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành, địa phương trên địa bàn Thành phố quyết tâm thực hiện và hoàn thành các mục tiêu đặt ra của đề án, đưa thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố môi trường đầu tiên của


Ngu
ồn: Bộ Tài Nguyên và Môi trường