Bộ TN&MT lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ

Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đươc giao chủ trì xây dựng dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ. Theo quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời để văn bản Luật sau khi được ban hành đảm bảo tính khả thi, Cổng thông tin điện tử xin đăng tải Dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trước khi trình Chính phủ xem xét.

Theo đó, Dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ gồm 10 Chương, 66 Điều áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài; tổ chức quốc tế tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quy định được cơ bản các hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi lãnh thổ đất liền, các đảo, quần đảo, vùng biển, lòng đất, vùng trời của Việt Nam; quy định và chuẩn hóa các các hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản như hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia, hệ thống số liệu gốc đo đạc quốc gia, hệ thống không ảnh, cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia, đo đạc bản đồ về biên giới quốc gia và địa giới hành chính, bản đồ hành chính, chuẩn hóa địa danh,... Bên cạnh đó, các hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành; đo đạc, thành lập bản đồ địa chính; đo đạc, thành lập hải đồ; đo đạc, thành lập bản đồ công trình ngầm; thành lập bản đồ hàng không dân dụng…; cũng như các quy định về chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; các công trình hạ tầng đo đạc; thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ, hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia chuyên ngành; định hướng cho phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia, địa danh; xuất bản bản đồ; cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ; quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ;… là những quy định tạo nền tảng cơ bản cho các hoạt động chuyên ngành liên quan tới bản đồ, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ…

Tải Dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ tại đây